THÔNG BÁO

Từ tháng 07/2018, Quỹ Từ Thiện Tình Thương sẽ ngưng hoạt động để chuyển sang phiên bản mở rộng toàn quốc với tên gọi mới là Quỹ Từ Thiện Bông Sen. QBS được thành lập theo quyết định số 24/QĐ-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2018

Chuyển đến website
Quỹ Từ Thiện Bông Sen
để xem đầy đủ thông tin hoạt động từ trước đến nay.

BẤM VÀO ĐÂY

Quay trở lại website
Quỹ Từ Thiện Tình Thương
để xem thông tin hoạt động từ ngày 30/06/2018 trở về trước.

BẤM VÀO ĐÂY